Decyzja środowiskowa dla potrzeb uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymaga uzyskana decyzji środowiskowej o której mowa w art. 71 punkt 1, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wymóg taki zawarty jest w art. 72, punkt 1, podpunkt 21) wyżej wymienionej ustawy.

Nasz klient, zakład wodociągów i kanalizacji zarządzający gminną oczyszczalnią ścieków, planuje uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, tj. osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Rolą ECOPLANU jest przygotowanie dokumentacji - karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej instalacji.