Opracowanie ekofizjograficzne - gmina Radłów.

Wprowadzenie

Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów zostało sporządzone na zamówienie Urzędu Gminy Radłów w 2011 roku. Podstawą prawną realizacji opracowania jest art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U. z 2008, nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych [Dz. U. z dnia 23.09.2002r., nr 155 poz. 1298]

 

Rola Ecoplan

Podstawowym źródłem pozyskania informacji były prace terenowe przeprowadzone w okresie jesiennym 2011 roku. Prace terenowe związane z rozpoznaniem komponentów środowiska oraz zagrożeń środowiska polegały na przeprowadzeniu / wykonaniu następujących czynności, pomiarów, badań i analiz:

  • rozpoznanie uwarunkowań florystycznych, faunistycznych i siedliskowych. Prace te miały na celu stwierdzenie możliwego występowania gatunków objętych ochroną lub rzadkich oraz występowania siedlisk przyrodniczych i innych lokalnie cennych płatów roślinnych i ekosystemów, które mogły okazać się również istotne dla fauny,
  • analiza uwarunkowań krajobrazowych, a w szczególności geomorfologicznych, elementów hydrografii, gleb i użytkowania terenu, topoklimatu, w oparciu o istniejące materiały kartograficzne i opisowe,
  • określenie tła zanieczyszczeń i rozpoznanie zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych rodzajów oddziaływania na środowisko (hałas, zanieczyszczenie powietrza, elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, degradacja powierzchni ziemi i rzeźby terenu, zanieczyszczenie gleb i gruntów, zanieczyszczenie wód itp.). W szczególności przeprowadzono pomiary terenowe w zakresie określenia tła akustycznego,
  • dla szczegółowego określenia warunków abiotycznych, w tym dla skonfrontowania badań terenowych, wykorzystano mapy glebowo-rolnicze w skali 1:10 000, a uzupełniająco również mapy hydrograficzne w skali 1:50 000, mapy geologiczne w skali 1:50 000, mapy sozologiczne w skali 1:50 000. Ponadto dla pełnego rozpoznania poszczególnych cech i elementów środowiska wykorzystano zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne w różnych skalach, a także geoportale internetowe

Ekofizjografia. Mapa rzeźby terenu. Radłów

Mapa rzeźby terenu.

Ekofizjografia. Mapa geologiczno-wodna. Radłów

Mapa geologiczno - wodna.

Ekofizjografia. Mapa glebowa. Radłów.

Mapa glebowa.

Ekofizjografia. Mapa uwarunkowań. Radłów.

Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych.

Korzyści

Opracowanie ekofizjograficzne stanowiło podstawę do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów. Najistotniejszymi celami jakie wypełnia zrealizowane opracowanie ekofizjograficzne to:

  • dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych
  • zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego
  • zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska
  • eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko
  • ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych
Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: