Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Przerośl w obrębie wsi Morgi

Wprowadzenie

Sporządzona dokumentacja stanowi opracowanie ekofizjograficzne w rozumieniu art.72 ust.5 przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U. z 2008, nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] i obejmuje fragment gminy Przerośl w obrębie gruntów miejscowości Morgi.

Opracowanie ekofizjograficzne ma na celu: zapewnienie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, a także zachowanie proporcji między zapewnieniem równowagi przyrodniczej a przeznaczaniem terenów na poszczególne cele. W odniesieniu do terenu objętego opracowaniem dotyczy to możliwości lokalizacji w jego granicach elektrowni wiatrowych.

Opracowanie ekofizjograficzne stanowi podstawę merytoryczną do ustalenia wymagań ochrony środowiska – zgodnie z art. 72 ust.4 wymienionej ustawy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – z zastrzeżeniem wymagań wynikających z §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Dz.U. z dnia 19.09.2003, nr 164, poz. 1587].

Podstawowym źródłem pozyskania informacji były prace terenowe przeprowadzone w 2012 roku. Prace terenowe związane z rozpoznaniem komponentów środowiska oraz zagrożeń środowiska, polegały na przeprowadzeniu/wykonaniu następujących czynności, pomiarów, badań i analiz:

  • rozpoznanie uwarunkowań florystycznych i siedliskowych. Prace te miały na celu określenie charakteru szaty roślinnej występującej na terenie opracowania, w tym z możliwością stwierdzenia występowania gatunków roślin rzadkich i objętych ochroną oraz występowania chronionych siedlisk przyrodniczych i innych lokalnie cennych płatów roślinnych,
  • analiza uwarunkowań krajobrazowych, a w szczególności ukształtowania terenu, elementów hydrografii, gleb, użytkowania terenu, pokrycia szatą roślinną,
  • analiza sytuacji faunistycznej, przy czym w szczególności badano zasoby przyrodnicze, siedliska i struktury ekologiczne, które mogły okazać się istotne dla awifauny i chiropterofauny, co wynika z charakteru przewidywanego podstawowego przeznaczenia terenu, tj. elektrownie wiatrowe,
  • analiza wyników dostępnych badań monitoringu przyrodniczego obejmującego ptaki oraz nietoperze występujące na terenie objętym opracowaniem i w jego otoczeniu,
  • określenie tła zanieczyszczeń i rozpoznanie zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych rodzajów oddziaływania na środowisko (hałas, zanieczyszczenie powietrza, elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, degradacja powierzchni ziemi i rzeźby terenu, zanie-czyszczenie gleb i gruntów, zanieczyszczenie wód, inne zagrożenia),
  • w szczególności przeprowadzono bezpośrednie pomiary tła akustycznego na terenie opracowania, głównie z uwagi na istniejące już w jego granicach elektrownie wiatrowe,
  • dla szczegółowego określenia warunków gruntowo-wodnych, glebowych i bonitacyjnych, w tym dla skonfrontowania badań terenowych, wykorzystano:  mapy glebowo-rolnicze wykonane w skali 1:5 000, szczegółową mapę geologiczną Polski w skali 1:50 000 (arkusz Jeleniewo). Ponadto dla pełnego rozpoznania poszczególnych cech i elementów środowiska wykorzystano zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne w różnych skalach, geoportale internetowe, a także materiały mapowe lokalnych i regionalnych instytucji (zwłaszcza: strona internetowa Suwalskiego Parku Krajobrazowego, strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku).

Uzyskane materiały stanowiły wystarczającą bazę dla zidentyfikowania podstawowych problemów środowiskowych, ze szczegółowością odpowiednią do skali w jakiej sporządzane jest opracowanie oraz do sformułowania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mapa geologiczna

Ekofizjografia Morgi * Gleby

Mapa glebowa

 Ekofizjografia Morgi * Gleby

Mapa przyrodnicza

 Ekofizjografia Morgi * Przyroda

Mapa rzeźby terenu

Ekofizjografia Morgi * Rzeźba terenu

Mapa przyrodnicza

Ekofizjografia Morgi * Uwarunkowania

Mapa warunków wodnych

Ekofizjografia Morgi * Warunki wodne

 

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: