Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanej farmy wiatrowej w gminie Kluczbork

Teren opracowania ekofizjograficznego obejmuje północno-zachodnią część gminy Kluczbork, w obrębie gruntów następujących miejscowości: Krzywizna, Smardy Górne, Smardy Dolne, Unieszów, Gotartów, Kujakowice Dolne, Łowkowice. Bezpośrednio teren opracowania sąsiaduje od północy z gminą Byczyna, a od zachodu z gminą Wołczyn. Znajduje sie również w odległości ok. 1,5km na północny-zachód od miasta Kluczbork.

Wprowadzenie

Opracowanie stanowi podstawę merytoryczną do ustalenia wymagań ochrony środowiska – zgodnie z art. 72 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U. z 2008, nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami] w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – z zastrzeżeniem wymagań wynikających z §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Dz.U. z dnia 19.09.2003, nr 164, poz. 1587].

Opracowanie ekofizjograficzne stanowi podstawę zapewnienia warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, a także zachowania proporcji między zapewnieniem równowagi przyrodniczej a przeznaczaniem terenów na poszczególne cele. W odniesieniu do terenu objętego opracowaniem dotyczy to w szczególności możliwości lokalizacji w jego granicach elektrowni wiatrowych.

Opracowanie obejmuje północno-zachodnią część gminy Kluczbork, w obrębie gruntów miejscowości: Krzywizna, Smardy Górne, Smardy Dolne, Unieszów, Gotartów, Kujakowice Dolne, Łowkowice.

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone zostało w pełnym zakresie ustalonym  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie opracowań ekofizjograficznych [Dz.U. z dnia 23.09.2002, nr 155, poz. 1298].

Zarówno część tekstową jak i graficzną opracowania sporządzono w oparciu o bezpośrednie inwentaryzacyjne prace i badania terenowe, przeprowadzone w okresie sierpnia – listopad 2012 roku, analizę dostępnych materiałów archiwalnych oraz planistycznych, materiałów tematycznych i kartograficznych dotyczących terenu objętego opracowaniem i jego otoczenia. W szczególności wykorzystano Opracowanie ekofizjograficzne dla zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kluczbork [BIO-PLAN, Krasiejów, 2010]

Prace terenowe

Podstawowym źródłem pozyskania informacji były prace terenowe przeprowadzone w okresie letnio-jesiennym 2012r. Prace terenowe związane z rozpoznaniem komponentów środowiska oraz zagrożeń środowiska polegały na przeprowadzeniu/wykonaniu następujących czynności, pomiarów, badań i analiz:

  • rozpoznanie uwarunkowań florystycznych i siedliskowych. Prace te miały na celu stwierdzenie możliwego występowania gatunków roślin objętych ochroną oraz wystę-powania siedlisk przyrodniczych i innych lokalnie cennych płatów roślinnych,
  • analiza uwarunkowań krajobrazowych, a w szczególności geomorfologicznych, elementów pokrycia terenu (zwłaszcza: hydrografii, sposobów użytkowania, pokrycia szatą ro-ślinną),
  • analiza sytuacji faunistycznej, w szczególności zbadano warunki siedliskowe i szlaki przemieszczania sie fauny, w tym tereny potencjalnych korytarzy ekologicznych, które mogły okazać się istotne dla awifauny i chiropterofauny, co wynika z charakteru prze-widywanego podstawowego przeznaczenia terenu, tj. elektrownie wiatrowe,
  • określenie tła zanieczyszczeń i rozpoznanie zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych rodzajów oddziaływania na środowisko (hałas, zanieczyszczenie powietrza, elektroma-gnetyczne promieniowanie niejonizujące, degradacja powierzchni ziemi i rzeźby tere-nu, zanieczyszczenie gleb i gruntów, zanieczyszczenie wód itp.),
  • dla szczegółowego określenia warunków gruntowo-wodnych, glebowych i bonitacyj-nych, w tym dla skonfrontowania badań terenowych, wykorzystano mapy glebowo-rolnicze w skali 1:10 000, a uzupełniająco również mapy hydrograficzne w skali 1:50 000, mapy geologiczne w skali 1:50 000. Ponadto dla pełnego rozpoznania poszczegól-nych cech i elementów środowiska wykorzystano zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia sateli-tarne w różnych skalach, a także geoportale internetowe.

Uzyskane materiały stanowiły wystarczającą bazę dla zidentyfikowania podstawowych problemów środowiskowych, ze szczegółowością odpowiednią do skali w jakiej sporządzane jest opracowanie oraz do sformułowania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Część mapowa

Część kartograficzną stanowią mapy szczegółowe (załączniki graficzne) sporządzone w skali 1:5 000 i w takiej skali wydrukowane.

Mapa geologiczna

Mapa geologiczna

Mapa glebowa.

Mapa glebowa

Mapa przyrodnicza

Mapa przyrodnicza

Mapa rzeźby terenu

Mapa rzeźby terenu

Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych

Mapa uwarunkowań ekofizjograficznych

Mapa wód powierzchniowych i poziemnych

Mapa wód

Mapa akustyczna

Mapa akustyczna

 

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: