Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra

Na zlecenie miasta Zielona Góra w okresie od czerwca do listopada 2014 roku wykonaliśmy Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra wraz z aktualizacją mapy akustycznej miasta Zielona Góra.

Lokalizacja: woj. lubuskie, Zielona Góra

Tło projektu

Program ochrony środowiska przed hałasem stanowi kontynuację działań podjętych przez miasto Zielona Góra, których celem jest poprawa warunków życia w regionie, poprzez ograniczenie hałasu powodowanego przez ruch komunikacyjny i instalacje przemysłowe. Działania na rzecz ograniczenia hałasu podejmowane są w oparciu o przepisy Unii Europejskiej, oraz krajowe prawo ochrony środowiska.

Pięcioletni cykl działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu klimatu akustycznego na terenie miasta.

Zgodnie z ustawodawstwem europejskim oraz krajowym, działania na rzecz poprawy stanu klimatu akustycznego aglomeracji oraz otoczenia istotniejszych szlaków komunikacyjnych prowadzone są w cyklach 5-letnich. Cykl rozpoczyna się od opracowania mapy akustycznej, która to stanowi źródło informacji o zagrożeniach. W drugiej kolejności opracowuje się program ochrony środowiska, który po uchwaleniu stanowi podstawę do realizacji działań naprawczych – staje się prawem miejscowym. Po okresie 5 lat od opracowania pierwszej mapy akustycznej istnieje obowiązek opracowania aktualizacji dokumentów. W oparciu o zaktualizowaną mapę akustyczną dokonuje się także weryfikacji zadań zawartych w programie ochrony środowiska przed hałasem i przystępuje się do ich realizacji.  Procedura powtarzana jest co pięć lat, a wyniki analiz przekazywane są do Komisji Europejskiej. Program ochrony środowiska przed hałasem może podlegać aktualizacji częściej niż co 5 lat, kiedy wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę wprowadzenia zmiany (np. zmiana dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

Charakter opracowania: Program ochrony środowiska przed hałasem

Obowiązek opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra” wynika z zapisów następujących aktów prawnych o charakterze podstawowym:

 • dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli hałasu w środowisku.
 • ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. nr 179 poz. 1498 z 2002 r.),
 • rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. nr 215, poz. 1414 z 2010 r.),
 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340 z 2007 r.).

Dodatkowo program został wykonany z uwzględnieniem m.in. następujących aktów prawnych, opracowań i dokumentów:

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r.,  nr 92 poz. 880 ze zmianami),
 • obwieszczenie Ministra Środowiska  z dna 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z  2014 r. poz. 112),
 • mapa akustyczna miasta Zielona Góra,
 • program ochrony środowiska miasta Zielona Góra,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielna Góra,
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • planów, strategii, polityk i programów opracowywanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Rola Ecoplanu

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował następujące zadania:

 • Aktualizacja opracowanej w 2012 r. „Mapy akustycznej miasta Zielona Góra” w związku z obowiązującym od 23 października 2012 r. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109),
 • Opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra” zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), w dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz.1498).
 • Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1335 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
 • Udział w sesji Rady Miasta Zielona Góra, w której w porządku obrad zostanie umieszczona uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”, przygotowanie Programu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Radnych.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miast Zielona Góra

Opracowany program zawiera

 • opis podstaw prawnych,
 • charakterystykę obszaru opracowania,
 • zestawienie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia,
 • opis metodyku realizacji Programu,
 • ocenę poprzednich działań,
 • analizę trendów zmian klimatu akustycznego,
 • analizę dokumentów potencjalnie lub faktycznie wpływających na realizację Programu,
 • opis środków finansowych,
 • kierunki programowe dla poszczególnych źródeł hałasu,
 • ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji Programu,
 • sposoby monitorowania Programu.

 

Mapa skuteczności proponowanych działań walki z hałasem

Korzyści dla miasta

Opracowany program pozwolił określić kierunki działań naprawczych dla zidentyfikowanych obszarów z ponadnormatywnym poziomem hałasu. Stworzony dokument pozwala zarządzać hałasem w skali całego miasta.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: