Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy aglomeracji wrocławskiej.

Droga

Na przełomie września i października rozpoczęliśmy prace związane z przeprowadzeniem badań poziomu dźwięku przy 12 kilometrowym fragmencie obwodnicy aglomeracji wrocławskiej. Badania wykorzystane zostaną przy opracowaniu analizy porealizacyjnej drogi.

Czytaj więcej: Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy aglomeracji...

GPH 2020

Mikrofon wszechpogodowy

Zakończyliśmy prace przy realizacji badań hałasu drogowego w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu 2020 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dobowe badania poziomu dźwięku przeprowadzone zostały łącznie w 23 punktach pomiarowych na terenie województw opolskiego i łódzkiego. W trakcie badań poziomu hałasu prowadzono jednocześnie rejestrację warunków meteorologicznych, rejestrację video potoku ruchu oraz zapis audio. Wyniki badań stanowić będą podstawę do walidacji modeli obliczeniowych, które posłużą do opracowania map akustycznych dróg krajowych w przyszłym roku.

Czytaj więcej: GPH 2020

Pomiar hałasu impulsowego od strzelnicy garnizonowej w Opolu - Winowie

Pomiar hałasu

W połowie miesiąca realizowaliśmy badania poziomu hałasu impulsowego pochodzącego od strzelnicy garnizonowej w Opolu - Winowie. Pomiary zrealizowane zostały zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz. U. poz. 1542 z 2014 r.]

Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji produkcji mas bitumicznych w pow. kluczborskim

Instalacja przemysłowa

Realizujemy dokumentację dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji wytwórni mas bitumicznych na terenie pow. kluczborskiego w województwie opolskim.

Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji fotowolticznej w woj. lubuskim

Instalacja fotowoltaiczna

W okresie miesięcy wakacyjnych realizujemy dokumentację do uzyskania decyzji środowiskowej dla potrzeb realizacji instalacji fotowoltaicznej na terenie województwa lubuskiego. Instalacja zostanie zrealizowana na obszarze sięgającym 70 ha i będzie wytwarzać 40 MW mocy.

Badania hałasu impulsowego oraz analiza akustyczna dla potrzeb przebudowy strzelnicy garnizonowej we Wrocławiu

Zestaw do pomiaru hałasu

W okresie wakacji będziemy prowadzić badania hałasu impulsowego w otoczeniu strzelnicy garnizonowej we Wrocławiu dla potrzeb opracowania analizy oddziaływania akustycznego. Badania prowadzone będę w sąsiedztwie najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów chronionych przed hałasem, w oparciu o metodykę referencyjną opisaną w załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542 z dnia 2014.11.07).

Tłumiki akustyczne do broni myśliwskiej

Badania hałasu

W ostatnim numerze "Braci Łowieckiej" ukazał się artykuł Łukasza Dzierżanowskiego pt. "Nie taka zwykła rura". W artykule autor opisał wyniki badań jakie zostały przeprowadzone w celu zweryfikowania skuteczności tłumienia dostępnych na rynku tłumików do broni myśliwskiej. Badania hałasu występującego podczas oddawania strzału zostały przeprowadzone przez nasze Laboratorium Akustyki Środowiska (LAE). Więcej informacji na stronie miesięcznika.

Analiza akustyczna inwestycji drogowej dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko – od pomiarów hałasu po analize wielokryterialną

Droga

W ramach wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych prowadzone są otwarte wykłady online związane z ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Jeszcze w maju będziemy mieć przyjemność poprowadzenia wykładu dotyczącego opracowania analiz akustycznych dla inwestycji liniowych - od pomiarów hałasu po analizę wielokryterialną.

Pomiary hałasu drogowego w ramach GPH 2020, woj. opolskie i łódzkie

Droga

Z końcem kwietnia i w okresie maja, w ramach Generalnego Pomiar Hałasu 2020, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizowaliśmy badania poziomu hałasu komunikacyjnego przy drogach krajowych województwa opolskiego i łódzkiego.

Czytaj więcej: Pomiary hałasu drogowego w ramach GPH 2020, woj. opolskie i łódzkie

Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla rozbudowy instalacji zakładu produkcyjnego METSA TISSUE Sp. z o.o.

Przemysł

Opracowujemy dokumentację środowiskową niezbędną do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego firmy Metsa Tissue Sp. z o.o. w Krapkowicach, woj. opolskie.

Dokumentacja do uzyskanie decyzji środowiskowej dla zakładu produkcyjnego w Legnicy

Przemysł

Na przełomie kwietnia i maja 2020 pracowaliśmy nad dokumentacją do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego w branży materiałów budowlanych na terenie miasta Legnica, w województwie dolnośląskim. W zakładzie będzie prowadzona produkcja prefabrykatów betonowych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, pozwalającej na włącznie do produkcji surowców z recyklingu i odzysku.

Analiza akustyczna dla lądowiska helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach

Lądowisko helikopterów

W większości przypadków ilość operacji lotniczych wykonywanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie jest na tyle wysoka, aby można było obawiać się naruszenia standardów akustycznych. Nie mniej jednak w przypadku terenów o niskich dopuszczalnych poziomach hałasu, bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, albo innych obiektów dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zasadnym jest upewnienie się czy przelatujące helikoptery nie będą powodować nadmiernego hałasu. W kwietniu będziemy pracować między innymi nad ekspertyzą w zakresie oddziaływania akustycznego nowo projektowanego lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Analiza akustyczna dla lądowiska helikopterów opiera się o metody obliczeniowe (metoda referencyjna INM).

Analiza akustyczna dla projektowanej drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz

Droga

Na przełomie lutego i marca realizujemy analizę akustyczną dla potrzeb raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej nr 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym-Sączem. Analiza prowadzona jest dla 5 wariantów drogi (proponowanych) oraz dla wariantu zakładającego pozostawienie ruchu w obecnym korytarzu. Analiza poprzedzona była badaniami zagrożenia hałasem w stanie istniejącym które przeprowadzone zostały w ubiegłym roku.

Badania skuteczności tłumików akustycznych

Mikrofon do pomiarów wszechpogodowych

W minionym tygodniu przeprowadziliśmy badania poziomu hałasu powodowanego przez karabin wyposażony w różne rodzaje tłumików akustycznych producentów krajowych i zagranicznych. Celem badania było pozyskanie informacji o szczytowym (LCPeak) poziomie hałasu występującym na wysokości ucha myśliwego podczas oddawania strzału bronią wyposażoną w tłumik.

Czytaj więcej: Badania skuteczności tłumików akustycznych

Pomiary zawodowej ekspozycji na hałas metodą całodzienną (dozymetryczną)

Ochrona przed hałasem

Badania zawodowej ekspozycji na hałas prowadzone są najczęściej z wykorzystaniem metody polegającej na zidentyfikowaniu jednorodnych czynności wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy. Pomiary LAeq, LAMax i LCPeak wykonywane są poprzez próbkowanie w czasie trwania danej czynności, co najczęściej ogranicza się do kilkunastu minut z całego dnia pracy. W wielu przypadkach podejście takie jest właściwe, ale bardzo często czynności takich nie da się wydzielić, albo też są to czynności na tyle krótkie i następujące po sobie losowo, że nie da się ich w prosty sposób wydzielić i pomierzyć.

Czytaj więcej: Pomiary zawodowej ekspozycji na hałas metodą całodzienną (dozymetryczną)

Badania poziomu hałasu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz

Droga

Na przełomie września i października 2019 realizowaliśmy całodobowe badania poziomu hałasu komunikacyjnego drogowego na drodze krajowej nr 75, na odcinku pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. Badania stanowić będę podstawę opracowania analizy akustycznej w ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej 75 w nowym przebiegu. Wykonano łącznie badania w 20 lokalizacjach wraz z pełną rejestracją warunków meteorologicznych, audio oraz video.

Generalny Pomiar Hałasu 2020

Droga, pomiar hałasu

W kwietniu, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozpoczynamy badania poziomu hałasu przy drogach krajowych w województwach opolskim i łódzkim. Badania obejmować będą także wideorejestrację ruchu pojazdów, klasyfikację pojazdów oraz badania prędkości. Badania poziomu hałasu realizowane będą metodą akredytowaną opisaną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Przeprowadzone badania będą podstawą do opracowania map akustycznych w 2022 roku.

Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji fotowoltaicznej pod Poznaniem

Fotowoltaika

Na przełomie stycznia i lutego pracujemy nad dokumentacją do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej pod Poznaniem.

Analiza akustyczna dla lądowiska helikopterów, Warszawa

Lotnisko

Opracowujemy analizę akustyczną lądowiska helikopterów biznesowych, które zlokalizowane będzie na jednym z projektowanych biurowców w Warszawie.

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: